Handlingar till Årsmöte 2019

Handlingar till Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse,Bil.B Årsredovisning, Bil.C

Verksamhetsplan, Bil.D

Budget, Bil.E

Bil.C

Årsredovisning 2018. Gärdslösa Kulturgrupp

Organisationsnummer 802516 - 8975

Resultaträkning                                Inkomster                 Utgifter

Räntor                                                    57                             0

Administration                                          0                         5 420

Medlemsavgifter                                   4 470                         0

Böcker                                                  1 250                         0

Vykort                                                      20                           0

Arrangemang                                       6 175                      13 225

Bidrag                                                  4 500                          0

Gåvor                                                     60                         1 969

Lotteri                                                      0                             0

Vård av kulturminnen                              0                           476

Totalt                                                  16 532                       21 090


Årets resultat                                                                       - 4 558


Balansräkning                                    Tillgångar              Eget kapital/skulder

Kassa                                                   3 142                          0

Ölandsbanken                                    87 183                          0

Böcker/vykort                                        8 513                     8 513

Ingående kapital                                       0                      94 883

Årets resultat                                            0                      - 4 558

Summa kronor                                     98 838                  98 838


Vid företagen revision av föreningens räkenskaper har vi funnit dessa väl utförda och försedda med vederbörliga verifikationer, varför vi godkänner bokföringen utan anmärkning.


Marianne Gustafsson                                       Roger Larsson


Bil. B

Verksamhetsberättelse 2018, Gärdslösa Kulturgrupp


Styrelsen har under året bestått av:

Ann-Mari Linåker   ordförande

Ingemar Folkesson   v. ordförande

Alice Blomkvist   kassör

AnnCathrine Sjöström   sekreterare

Barbro Palm    ledamot

Björn Folkesson   suppleant


Föreningens firma har tecknats av kassören och ordföranden var och en för sig. Revisorer har varit Gudrun Dahlberg och Roger Larsson med Marianne Gustavsson som suppleant. I valberedningen har ingått Mainy Ekberg och Arne Andersson.


Föreningen har 149 medlemmar och har under året haft ett årsmöte och tio styrelsemöten.


Vid årsmötet i Gärdslösa Prästgård berättade släktforskaren Lars Sjöberg om hur man själv kan hitta sina släktingar, bland annat i Riksarkivet. Kurs i släktforskning samt studiebesök hölls senare på Borgholms bibliotek. Sedvanliga årsmötesförhandlingar gicks igenom och årsmötet avslutades med kaffe och smörgåstårta.


Ett konstituerande möte med styrelsen hölls efter årsmötet inför det kommande verksamhetsåret fram till nästa årsmöte 2019.


Namnbyte har skett från Södra Gärdslösa Kulturgrupp till Gärdslösa Kulturgrupp. Ny logotype har tagits fram.


Under året har det omfattande arbetet med boken om Störlinge fortsatt. Den 15 april hölls ett informationsmöte för Störlingeborna på Störlinge Motormuseum. Olika arbetsgrupper  har träffats och arbetat med insamling av material till boken.  Styrelsen har genomfört två byvandringar i Störlinge, liksom ett flertal intervjuer med byborna.


Rensning av Gallmarås källa och röjning av omgivningarna genomfördes en söndag i juni. Birger Palm och Lennart Sjöström var utrustade med röjsågar och gräsverktyg, och flera av medlemmarna fanns på plats för att hjälpa till.


Alice Blomkvist och Björn Folkesson har ansvarat för att skyltar med dikter kommit på plats vid Stagneliusstigen. Markägarna har ombesörjt att stigen varit röjd och välskött.


Vid Galgbacken har familjen Sjögren slagit gräset.


En sommarfest hölls vid Störlinge sjöbodar under juli. Medhavd matsäck fick ersätta de grillade hamburgarna på grund av rådande grillförbud, orsakat av sommarens extrema torka. Föreningen bjöd på kaffe och hembakt.  Programmet bjöd också på intressanta föredrag av Bo Johansson, Störlinge, Ulf Jonasson, Högtomta och Björn Folkesson, Jämjö. Alice Blomkvist berättade om övernaturliga väsen på Tjushög och Ann-Mari Linåker informerade om det pågående arbetet med Störlingeboken. Åke Johansson, Störlinge, underhöll med dragspel och ledde kvällens allsång, som blev ett mycket uppskattat inslag i programmet. Dessutom erbjöds deltagarna en tävling med "knep-och-knåp" samt en frågesport om Öländska ortsnamn.


I slutet på juli genomfördes det sedvanliga cykelrallyt. Samling vid Gärdslösa Prästgård där Ingrid Moberg inledde med att berätta om Prästgården och dess tidvis brokiga historia. Det var här poeten Erik Johan Stagnelius föddes och bodde till 17 års ålder. Färden gick vidare till den lilla radbyn Runsberga, där Lennart Sjöström berättade om byns historia och om den gamla Ölandsgården Runsberga 19. Nästa stopp var i Sättra, där konstnären Johanna Päivirinta berättade om en kollektiv konstnärsgrupp där hon ingår, Sisters of Sättra. Rallyt avslutades i Högtomta Lund där Birger Palm tog emot vid Veterantraktorklubbens klubbstuga.


I augusti ägde månskenskvällen vid kvarnen Flora rum. Ett välbesökt arrangemang trots den något kylslagna kvällen, men med en magisk måne.


I september hölls Släktforskningskväll med Lars Sjöberg på Borgholms bibliotek. Kvällen innehöll dels en föreläsning med exempel på sökningar i olika arkiv, dels praktiska övningar för deltagarna att själva hitta information via nätet.


I november genomfördes Filmkvällen med naturfilmaren Ulf Jonasson i IOGT-lokalen i Gärdslösa. Valda delar ur filmen ”Skogens vita konung” visades liksom delar ur filmen ”Eken – in i döden levande”. En lättare måltid bestående av tunnbrödsrullar, dryck samt kaffe och kaka serverades. En fototavla skänkt av Ulf Jonasson lottades ut.


Ordförande Ann-Mari Linåker har administrerat föreningens hemsida, ansvarat för det digitala medlemsregistret samt annonseringar och utskick av gruppmail.


Årsmötet med Gärdslösa Kulturgrupp kommer att hållas söndagen den 24 mars 2019 kl. 18.00 i Gärdslösa Prästgård.


Styrelsen vill framföra ett tack till alla som skänkt vinster till våra lotterier och till andra som på olika sätt hjälper oss i Gärdslösa Kulturgrupp.


Gärdslösa 2019-02-28


Ann-Mari Linåker        Ingemar Folkesson      Alice Blomkvist


AnnCathrine Sjöström         Barbro Palm        Björn Folkesson
Bil. E

Budget 2019*


Gärdslösa Kulturgrupp

Org nr 802516 - 8975


                                                                    Inkomster                   Utgifter


Ränta                                                               50                                0

Administration                                                    0                            5 500

Medlemsavgifter                                           4 500                              0

Böcker                                                            400                               0

Vykort                                                           1 000                              0

Arrangemang, hyra                                       3 000                           5 000

Gåvor                                                                0                              2 500

Bidrag                                                               0                                  0

Lotteri                                                            1 000                             100

Vård av kulturminnen                                        0                                800


*Anm.


Om arbetet med Störlingeboken kan slutföras under hösten, kommer budgeten att förändras, då kostnader för grafiskt arbete, tryckning och bokbinderi tillkommer liksom intäkter från försäljning av boken.


Insamling av material till boken pågår fortfarande, vilket påverkar bokens omfång och utformning. Därför har några offerter ännu ej inhämtas.


Bil. D

 

Verksamhetsplan 2019


Gärdslösa Kulturgrupp planerar under året att:


•Verka för att utveckla intresset för kultur och hembygdsforskning samt värna om gemenskap i bygden.


•Sträva efter samverkan med övriga föreningar i Gärdslösa socken.


•Hålla årsmöte före mars månads utgång.


•Fortsätta det omfattande arbetet med boken om Störlinge, med målsättningen att kunna trycka den under hösten.


•Organisera och genomföra olika arrangemang med kulturell anknytning under året, t.ex. cykelrally, en sommarkvällsaktivitet, månskenskväll vid kvarnen Flora, vandringar, samt musik-, film- och teaterföreställningar.


•Fortsätta arbetet med att hålla föreningens hemsida aktuell.


•Ombesörja gräsklippning vid minnestavlan på Galgbacken, Rosenborg samt tillse att namnskylten finns på plats under sommaren.


•Ombesörja skötsel av Gallmarås källa i Södra Gärdslösa såsom gräsklippning och rensning.


•Ombesörja att Stagneliusstigen hålls i gott skick och sätta upp skyltarna med dikter av Stagnelius så snart stigen är torr på försommaren. Under säsongen hålla uppsikt över skyltarnas kondition, och ta in dem för vinterförvaring.


•Hålla försäljningen aktuell av föreningens vykort och de böcker som finns kvar.