Stadgar

 

Stadgar för Gärdslösa Kulturgrupp


§1  Föreningens namn är Gärdslösa Kulturgrupp med säte i Södra Gärdslösa i Borgholms kommun.

Föreningen är en allmännyttig, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening.


§2  Föreningens syfte är att verka för att utveckla intresset för kultur, forskning och dokumentation av byar i Gärdslösa socken samt att värna om gemenskap. Föreningen skall sträva efter samverkan med socknens föreningar.


§3  Medlemskap beviljas alla som är intresserade av att aktivt eller passivt medverka i vår gemenskap. Medlem skall årligen erlägga den avgift som fastställs på ordinarie årsmöte.


§4  Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall utgå minst två veckor före årsmötet. Kallelsen skall utannonseras i Ölandsbladet.

Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig. Varje medlem som erlagt medlemsavgift äger rösträtt. Beslut sker genom öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal skall vid öppen omröstning den mening gälla som mötesordförande biträder, om denne är röstberättigad, annars avgör lotten. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs genom öppen omröstning i vilken styrelseledamöterna ej äger rätt att deltaga.

Motioner till årsmötet skall skriftligen ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.


Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

¤ Mötets öppnande

¤ Val av mötesordförande och mötessekreterare

¤ Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

¤ Fråga om mötets behöriga utlysande

¤ Fastställande av dagordning

¤ Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

¤ Fastställande av medlemsavgift

¤ Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret

¤ Val av:

¤ordförande för nästkommande verksamhetsår

¤ två ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren

¤ en ersättare för nästkommande verksamhetsår

¤ två ordinarie revisorer för de två nästkommande verksamhetsåren, en väljs vartannat årsmöte samt en revisorssuppleant för nästkommande verksamhetsår

¤ Övriga frågor: a. Ärenden som styrelsen hänskjutit mötet

b. Ärende som medlem i föreningen senast en vecka före mötet skriftligen föreslagit till behandling

¤ Mötets avslutande


§5  Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte och räkenskapsåret omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december


§6  Föreningens firma och konto tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§7  Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är beslutför när ordförande och minst två styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Styrelsemöten skall protokollföras. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och fyra övriga ledamöter. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte samt en ersättare som väljs på ett år. Styrelsen utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, kassör och sekreterare


Styrelsemöten skall hållas minst fyra gånger per verksamhetsår samt dessutom då ordföranden eller minst tre ledamöter så påkallar


Styrelsen skall:

¤ Verkställa årsmötets beslut och leda föreningens arbete

¤ Utarbeta förslag till verksamhetsplan

¤ Vid årsmötet i verksamhetsberättelse och bokslut redovisa föreningens aktiviteter och ekonomi under det gångna året

¤ Bereda ärenden till årsmötet


§8  Beslut om revidering av föreningens stadgar kan endast ske om förslag därom finns på dagordningen till ett årsmöte och beslut därom fattas med minst 2/3 majoritet av de närvarande


§9  Beslut om föreningens upphörande kan endast ske om förslag därom finns på dagordningen till ett årsmöte och beslut därom fattas på två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet av de närvarande. Användning av inom föreningen eventuella kvarstående medel beslutas av det sista årsmötet.


Stadgarna gällande från och med 2018-03-11